Rozstrzygnięto Kulinarny Puchar Polski

Jakub Wal­czak i To­masz Zdren­ka z Pla­ti­nium Pa­la­ce z Po­zna­nia zwy­cię­ży­li w ku­li­nar­nym Pu­cha­rze Pol­ski - po­in­for­mo­wa­ła am­ba­sa­dor­ka kon­kur­su Jo­an­na Ochniak. W Po­zna­niu w ra­mach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ga­stro­no­mii Po­la­gra Ga­stro odbył się finał tego kon­kur­su.

fotobueno_polagra_food_gastro_24-09-2013-703 Ku­li­nar­ny Pu­char Pol­ski to naj­waż­niej­szy i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy kon­kurs ku­li­nar­ny w kraju. Do śro­do­we­go fi­na­łu za­kwa­li­fi­ko­wa­ło się dzie­sięć dwu­oso­bo­wych dru­żyn ku­char­skich. Uczest­ni­cy dru­żyn zo­sta­li za­kwa­li­fi­ko­wa­ni w wy­ni­ku pół­fi­na­łów, które od­by­ły się w Po­zna­niu we wto­rek.

- Czternastu półfinalistów zostało wyłonionych z trzynastu konkursów kwalifikacyjnych. Ich zwycięzcy oraz laureaci z poprzedniego roku awansują do półfinału Pucharu Polski. W tym roku w półfinale do przygotowania było danie, którego głównymi składnikami były kalmary herbata - powiedziała Ochniak.

Tegoroczne danie finałowe musiało składać się z sarniny, kaszy jaglanej oraz gorzkiej czekolady. Pary finałowe miały na przygotowanie dania 90 minut. Siedmioosobowe jury oceniało prezentację i przygotowanie stanowiska, przygotowanie produktów i dania, zastosowane techniki i czas przygotowania.

Drugie miejsce zajęli Sebastian Kornacki i Michał Trukawka w Restauracji Hotelu Westin z Warszawy, a trzecie - Paweł Kubera i Wiesława Nowak z Restauracji Hotelu Zieliński ze Szczecinka.

Główną nagrodą w konkursie jest uzyskanie tytułu "Najlepszego z najlepszych", 15 tys. złotych oraz udział w szkoleniu w prestiżowej szwedzkiej restauracji.