Regulamin głosowania w plebiscycie POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2018

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady przeprowadzenia głosowania w plebiscycie POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2018 (zwanego dalej POL100).

Organizatorem głosowania jest firma Eventic Cezary Wołodko, 81-601 Gdynia, ul. Afrodyty 38 NIP: 586 158 22 36 zwana dalej Organizatorem.

Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem Głosowania, wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

Głosowanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Oficjalna strona internetowa plebiscytu POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2018 i głosowania: poland100bestrestaurants.pl

Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Głosowania na stronie internetowej poland100bestrestaurants.pl


§2. Cel oraz zasady głosowania

Celem głosowania jest oddanie głosu za pomocą telefonu komórkowego na najlepsze restauracje w Polsce znajdujące się na liście POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2018 celem wyłonienia najlepszej restauracji w Polsce.

Głosowanie trwa od 12.05.2018 godz. 00.01 do 20.07.2018 godz. 23.59. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania plebiscytu.

Wszystkie nominowane restauracje, na które można oddawać swoje głosy, wyszczególnione są na stronie poland100bestrestaurants.pl

Przez głosowanie rozumiane jest oddanie głosu na wybraną restaurację za pomocą telefonu komórkowego, poprzez wysłanie głosu w formie wiadomości SMS o specjalnej treści (forma płatna).

Głosując na daną restaurację za pomocą telefonu komórkowego, w treści SMS-a wpisujemy specjalny kod, który składa się z prefiksu AP.P100. oraz numeru przyporządkowanego do każdej nominowanej restauracji.

Jedna osoba może oddać dowolną ilość głosów.

SMS-y należy przesyłać na numer: 72068.

Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,00 PLN netto + 23% VAT. Koszt całkowity jednego SMS-a to 2,46 PLN.

SMS-y dostarczone po upływie terminu głosowania nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji.


§3. Ogłoszenie wyników głosowania

W głosowaniu wygra restauracja która uzyskał największą liczbę głosów.

W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, decyzję o wygranej podejmie Organizator.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na Gali Poland 100 Best Restaurants 2018, która odbędzie się w dniu 26.10.2018 roku oraz na stronie poland100bestrestaurants.pl


§4. Postanowienia końcowe

Wypełniając formularz głosowania na stronie www.poland100bestrestaurants.pl Uczestnik głosowania wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatora. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z plebiscytem Poland 100 Best Restaurants 2018 oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Głosowania przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest jego Organizator.

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Głosowania i przyznawania nagród z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Głosowania w ciągu 7 dni od daty zakończenia Głosowania. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji: Eventic Cezary Wołodko, 81-601 Gdynia, ul. Afrodyty 38

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu poland100bestrestaurants.pl zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, oraz jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Głosowania niewłaściwych danych uniemożliwiających z nim kontakt.

Głosowanie nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).


Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady głosowania w plebiscycie Poland 100 Best Restaurants 2018.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Głosowania. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony poland100bestrestaurants.pl.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator.

Gdynia, dnia 06.05.2018